شماره حساب ها

جهت واریز وجه برای خرید از فروشگاه نهال میتوانید از 3 روش زیر برای واریز استفاده نماپید:

شماره کارت : 6219861040688128
شماره شبا : IR250560081880000942046002
شماره حساب: 02-942046-800-818

به نام امیر رحیمی جعفری